Toronto time zone

Timezone name: America/Toronto

Timezone UTC/GMT offset: -05:00