Boston time zone

Timezone name: America/New_York

Timezone UTC/GMT offset: -04:00