Chicago time zone

Timezone name: America/Chicago

Timezone UTC/GMT offset: -06:00